Voorwaarden & Privacy

versie 1.4 31 augustus 2016

De voorwaarden van onderstaande disclaimer zijn van toepassing op de internetsite en de apps en alle uitingen van Questionmark. Questionmark wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Stichting Questionmark, gevestigd te Amsterdam. Stichting Questionmark wordt hierna “Questionmark” genoemd.
Voordat u gebruik maakt van Questionmark, wordt u verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen en indien niet akkoord, contact met ons op te nemen. Door gebruik te maken van de Questionmark website of door de Questionmark app te downloaden verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.
Met inachtname van het onderstaande aanvaardt Questionmark geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van derden. De uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Questionmark.

Klachten, problemen of suggesties
Klachten, problemen of suggesties kunnen per e-mail worden doorgegeven op info@thequestionmark.org. Binnen 48 uur zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Questionmark zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Privacy beleid
Questionmark respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Questionmark zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen danwel op andere wijze ter beschikking stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren Questionmark gebruikt de verzamelde gegevens om haar gebruikers de volgende diensten te leveren:

Het geven van persoonlijke product alternatieve adviezen
Het versturen van een nieuwsbrief
Het verbeteren van onze producten en diensten

Om het gebruik van Questionmark zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website, apps en informatie personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over de ontwikkeling van de website en apps over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link onderaan deze emails. Als u Questionmark gebruikt bewaren wij anoniem de volgende gegevens:

Anonieme bezoekers gegevens t.b.v. statistieken, welke pagina’s bezocht zijn, welk type apparaat er gebruikt wordt.
De datum en tijd en barcode van een product dat is gescand

Verder slaan wij de volgende gegevens op:
Indien gewenst uw email adres om de nieuwsbrief te sturen

Checkit
Gegevens tijdens het gebruik van Checkit worden opgeslagen in de interne database van Questionmark. Het is essentieel voor het synchroniseren van de boodschappenlijstjes dat Questionmark volgt welke producten worden toegevoegd aan welk boodschappenlijst. Echter, onder geen enkele voorwaarden wordt deze data gedeeld met externe partijen dan wel openbaar gemaakt.

Gegevens over het gebruik van onze site en apps en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en apps verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit commentaar achter te laten, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Cookie verklaring
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Questionmark gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van de Questionmark website cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van Questionmark, dan kunt u contact met ons opnemen. Questionmark helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Juistheid informatie
Questionmark tracht juiste, volledige en actuele informatie uit zo betrouwbaar mogelijke bronnen aan te bieden. Desondanks biedt Questionmark expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gezien de enorme hoeveelheid aangeboden informatie is dit ook ondoenlijk.

Het omzetten van rapporten, beoordelingen en andere vormen van deskundigheid in scores van 1 tot 10 brengt onvermijdelijk beslissingen mee met een enigszins arbitrair karakter. Die beslissingen zijn zo goed mogelijk en op objectieve gronden genomen. Hierbij speelt het doel van Questionmark, het geven van eenvoudige en eenduidige informatie aan consumenten, opdat deze een verantwoorde keuze kunnen maken, altijd een rol.
Questionmark wordt regelmatig geactualiseerd en het is dus mogelijk dat er aanpassingen gedaan zijn ten opzichte van eerdere versies. Vergissingen en kinderziektes zijn niet volledig uit te sluiten. Als er aanleiding toe is, worden deze hersteld. De database is zo opgezet dat verbeteringen snel door te voeren zijn. Indien er bezwaren zijn tegen bepaalde beoordelingen en deze bezwaren worden goed onderbouwd, dan zal Questionmark deze binnen een redelijke termijn onderzoeken, waarbij zo nodig deskundigen worden geraadpleegd. Op grond hiervan worden eventueel aanpassingen doorgevoerd.
Voor zover Questionmark gebaseerd is op resultaten afkomstig van onafhankelijke onderzoeken, is Questionmark niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Ingrediëntenlijsten
Telkens is uitgegaan van de informatie op de verpakking van de producten. Voor die informatie zijn degenen die de producten in omloop brengen verantwoordelijk. In sommige gevallen ontbrak het aan informatie en werd een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de ingrediëntenlijst, onder andere op basis van vergelijkbare producten. Indien belanghebbenden goed onderbouwde veranderingen voordragen, dan zal Questionmark deze binnen een redelijke termijn onderzoeken waarbij zo nodig deskundigen worden geraadpleegd. Op grond hiervan worden eventueel aanpassingen doorgevoerd.

Overig
De Informatie van Questionmark mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van de verstrekte informatie zijn voor eigen risico. De Informatie is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Questionmark garandeert niet dat de internetsite en applicatie foutloos of ononderbroken zal functioneren. Questionmark kan expliciet noch impliciet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Questionmark beheert en onderhoudt de Questionmark website en apps vanuit Nederland. Questionmark staat er niet voor in dat de website en apps ook geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen.

Wanneer Questionmark hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Questionmark de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van hyperlinks vanaf Questionmark is volledig op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Questionmark, en/of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de internetsite en applicatie aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Questionmark of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Consumenten mogen de informatie afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
In alle gevallen betreffende Questionmark en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met Questionmark of deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?