Methode

Dit is de methode van Questionmark in een sterk vereenvoudigde weergave

Inleiding

Op deze pagina’s beschrijven we de methode die Questionmark hanteert voor het beoordelen van producten. Het openbaar maken van de methode heeft vier doelen:

  • Transparantie. We pleiten voor meer transparantie in productieketens en willen zelf het goede voorbeeld geven.
  • Onderbouwing. We willen laten zien dat onze methode onderbouwd, onafhankelijk en toetsbaar is.
  • Standaardisering. Er zijn meer partijen die producten of productieprocessen beoordelen. Door onze methode openbaar te maken hopen we bij te dragen aan standaardisering – en daarmee verbetering- van beoordelingen.
  • Inhoud geven aan de discussie. Over alle uitgangspunten kun je van mening verschillen. Door onze uitgangspunten expliciet te maken, stimuleren we de discussie daarover.

Per fase in het onderzoek beschrijven we de bronnen van onze gegevens, de uitgangspunten die we hanteren, de criteria op basis waarvan wij beslissingen nemen en de algoritmes die tot de uiteindelijke score leiden.

Openbaarmaking

Deze beschrijving wordt openbaar gemaakt onder deze Creative Commons licentie (CC-BY-ND 4.0). Dit houdt in dat iedereen de methode mag kopiëren en gebruiken op voorwaarde dat Questionmark als oorspronkelijke auteur wordt vermeld. Het op eigen gelegenheid aanpassen van de methode voor publicatie is niet toegestaan.

Verbetering

De methode zoals hier gepubliceerd is in zekere zin een momentopname; verbeteren en verfijnen van de methode is een voortdurend proces dat plaatsvindt in nauw overleg met experts, gebruikers en andere betrokkenen. We staan dan ook zeer open voor commentaar en suggesties. Gevolg is dat de methode zoals die hier gepubliceerd is op details kan afwijken van de manier waarop bepaalde scores tot stand zijn gekomen; met elke volgende update worden scores aangepast aan de laatste inzichten. Meer over updates van het onderzoek lees je in hoofdstuk 6.

Lees verder: het doel →

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?