Over ons

Visie

Questionmark wil dat mensen gezond leven, op een gezonde planeet, met respect voor mens en dier.

Missie

QM ziet in ons voedsel een van de belangrijke oorzaken voor de toename van leefstijl-gerelateerde ziekten. Daarnaast zien wij dat de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd, in veel gevallen de oorzaak is van de achteruitgang van natuur en milieu, groeiende ongelijkheid en mensenrechtenschendingen en het mishandelen van dieren. Daarom wenden wij ons met de Superlijsten en andere onderzoeken, rechtstreeks tot producenten en retailers om hen te bewegen hun producten gezonder en duurzamer te maken.

Kernwaarden

  • Pionierend;
  • Waardegedreven; 
  • Datagedreven;
  • Wetenschappelijk; 
  • Onafhankelijk; 
  • Constructief. 

Drijfveer

Ons huidig economisch stelsel is te eenzijdig gericht op winst en groei. Als gevolg hiervan zijn onze persoonlijke gezondheid, universele mensenrechten, eerlijke handel, het klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn steeds verder in verdrukking gekomen. De productie van consumentengoederen en specifiek van voedsel, heeft hierin een heel groot aandeel.

Gelukkig worden de afgelopen jaren steeds meer partijen zich bewust van de noodzaak tot bijsturing van ons voedselsysteem naar een model dat houdbaar is op de lange termijn. Questionmark is in deze beweging sinds 2014 een belangrijke aanjager.

Er is echter nog veel te doen voordat die transitie compleet is. Daarom blijft Questionmark zich richten tegen de lange, internationale waardenketens, de scheve en niet-transparante machtsverhoudingen tussen grote voedselbedrijven, supermarkten, boeren, telers en kleinere producenten, de oneerlijke en schadelijke kostprijsberekeningen, diepgewortelde prijzenoorlogen en andere zwaar gevestigde belangen.

Dat is de drijfveer van Questionmark.

Onafhankelijk

Questionmark is een onafhankelijke stichting. Wij waarborgen onze onafhankelijkheid door middel van ons bestuur, onze inkomsten en ons integriteitsbeleid. Verantwoording over het bestuur en de financiën vindt plaats in de jaarverslagen .

Inkomsten

De inkomsten van Questionmark bestaan hoofdzakelijk uit donaties van charitatieve fondsen en ad hoc subsidies vanuit de overheid.  Een minderheidsdeel van de inkomsten komt uit de verkoop van onderzoeken en data. Dankzij deze inkomensverdeling kan Questionmark het hoofddeel van haar activiteiten doen op eigen initiatief en onder eigen naam.

'Onderzoek op verzoek' doet Questionmark alleen voor bepaalde non-profit organisaties, zoals overheden, universiteiten en maatschappelijke belangenorganisaties.

Voedselproducenten en supermarkten kunnen gebruik maken van de data van Questionmark via de dochteronderneming, QMintelligence. Via een contractuele overeenkomst krijgen zij dan toegang tot de database met alle productinformatie die is verzameld door Questionmark. Het toegankelijk maken van deze data voor supermarkten en producenten is onderdeel van de missie van Questionmark, omdat deze bedrijven hiermee hun producten en/of assortiment kunnen verbeteren naar meer duurzaam en gezond. De data is ook publiek toegankelijk via de website van Questionmark.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@thequestionmark.org

Integriteitsbeleid

De kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk van Questionmark wordt, naast de onafhankelijkheid van bepaalde inkomstenbronnen, mede bepaald door de integriteit van onze medewerkers. Questionmark vertrouwt haar medewerkers en gaat er vanuit dat zij bij het doen van onderzoek integer willen handelen. Om mogelijkheden voor belangenverstrengeling en averse prikkels zoveel mogelijk weg te nemen volgen we een integriteitsbeleid.

Strategie

Questionmark werkt met verschillende activiteiten aan het realiseren van verandering in het voedselsysteem. Iedere activiteit heeft zijn eigen specifieke verandermodel. De basis van al onze activiteiten vormt ons onderzoek naar voedselproducten. We onderzoeken hun samenstelling, waar ze vandaan komen en indien mogelijk hoe ze geproduceerd worden. Daarnaast houden we bij waar en hoe ze verkocht worden.

We ontwikkelen onze eigen software waarmee we data over voedselproducten verzamelen en analyseren. In onze database houden we alle voedingsproducten te koop in supermarkten maandelijks bij.

We publiceren ranglijsten over producten, supermarkten en de voedingsindustrie en maken deze direct beschikbaar voor het brede publiek. De resultaten van ons werk worden gebruikt door bedrijven, ngo's, journalisten, politici en consumenten.

We bieden data-analyses op maat voor NGO's, voedselproducenten, supermarkten en de overheid - die deze gebruiken in lijn met onze doelen.

Bereik

QM biedt met Superlijst supermarkten inzicht in waar ze hun assortiment, marketing en winkelinrichting kunnen verbeteren om mensen een gezonde en duurzame keuze te kunnen laten maken. Ook biedt Superlijst inzicht in hoe hun concurrenten presteren op deze gebieden.

Questionmark bereikt een kritische massa van bewuste consumenten. Deze groep is actief bezig met een verantwoorde levensstijl en geïnteresseerd in informatie over het maken van verantwoorde keuzes. Wij activeren deze consumenten als onderdeel van onze strategie gericht op het beïnvloeden van bedrijven.

In deze groep zitten influencers, journalisten, onderzoekers en beleidsmakers. Hierdoor ontstaan in deze groep trends die worden overgenomen door de groep ‘trendvolgende consumenten’. Deze trends worden weer opgepikt door bedrijven die voorop willen lopen. Als hun producten vervolgens succes hebben, zijn het de grotere bedrijven die ze kopiëren en promoten naar de mainstream consument.

Uiteindelijk levert dit verduurzaming op van het hele aanbod richting consumenten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Methode

Meer weten over de methode van Questionmark?