Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Kaas Gouda jong 48+ stuk
Melkan
Kaas Gouda jong 48+ stuk (plastic, 520g)

Zuivel voor de Nederlandse supermarkt komt veelal van melkveehouderijen die streven naar maximale melkproductie. Melkveehouders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd. Het keurmerk On the way to PlanetProof op dit product stelt ook eisen aan duurzaamheid.

Gebaseerd op publieke informatie van 5 jun. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.
Productieketen van Melkan

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Melkan zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Melkan
Filter op:
 • Veevoer
   Keurmerk On the way to PlanetProof
  • Tenminste de helft van het eiwit in veevoer is afkomstig van eigen land. Deze PlanetProof maatregel stimuleert de zelfvoorzienendheid, het beperken van verliezen, en verlaging van het aandeel eiwit in krachtvoer.

 • Veeteelt
   Eigen maatregelen
  • Melkan heeft een duidelijke aanpak voor een laag en verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij:

   • Melkan gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen.

   • Melkan garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd.

   • Melkan monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt.

  • Melkan past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

   • Bij 100% van de mestopslag en mesttoepassing.

  • Melkan is bewust bezig met het watergebruik:

   • 100% van de melk van Melkan is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico.

  • Keurmerk On the way to PlanetProof
  • Een melkveehouder met PlanetProof certificering volgt ten minste eens per 3 jaar een training over arbo en veiligheid.

  • Koeien krijgen via PlanetProof certificering ten minste 720 dagen per jaar weidegang, verspreid over 120 dagen. Per 10 koeien is ten minste 1 hectare grond, aangrenzend aan de stal, beschikbaar voor weidegang.

  • Het overschot van stikstof in de bodem, voornamelijk als gevolg van bemesting, mag bij PlanetProof-certificering niet hoger zijn dan 150kg per hectare, om uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te beperken.

  • Een melkveeboer mag bij de productie van PlanetProof gecertificeerde zuivel maximaal 80 kg ammoniak per hectare uitstoten, om vermesting en verzuring van grond- en oppervlaktewater te beperken.

  • Tenminste 40% van het areaal van melkveeboeren met PlanetProof-certificering, moet permanent grasland zijn. Dit heeft voordelen voor bodem, klimaat en weidevogels.

  • Op het melkveebedrijf wordt tenminste 1 vorm van natuur en landschapmaatregelen genomen. Deze maatregel levert een bijdrage aan biodiversiteit en houdt het landschap aantrekkelijk.

  • Bij de productie van melk met PlanetProof-certificering wordt maximaal 1.2 kilo CO2 per liter geproduceerde melk uitgestoten.

  • Bij PlanetProof is de gemiddelde levensduur van melkkoeien tenminste 5 jaar en 2 maanden.

  • De gezondheid van de melkkoeien wordt binnen PlanetProof gemonitord via het 'CDM' of 'Koekompas' systeem. Er wordt gemonitord op rundersterfte, kalversterfte en gezondheidskenmerken zoals uierinfecties en klauwgezondheid.

  • De kalvergezondheid wordt gemonitord en gewaarborgd via het 'KalfOK' systeem. Dit systeem monitort onder andere diergezondheid, sterfte en sterfteoorzaak.

  • De koeien worden niet vastgeboden en er is voor ieder dier altijd een ligplek beschikbaar met ten minste 1 roterende koeborstel per 70 melkkoeien. In een vrije uitloopstal is er ten minste 8m2 ruimte per koe beschikbaar.

  Toon alles (14)
 • Verwerking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
  • Verpakking
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Consumptie en afval
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Ketenbrede maatregelen
     • Om het PlanetProof keurmerk te behalen moet een melkveehouder op een van de thema's (klimaat, dierwelzijn/ -gezondheid, biodiversiteit) een extra stap nemen bovenop de basiseisen van het keurmerk.

    Bron

    Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Questionmark op 05-06-2019 verzameld op basis van publiek beschikbare informatie, waaronder de website van Melkan en de eisen voor het On the way to PlanetProof keurmerk.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

     

    Transparant over Duurzaamheid